ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ตามนิคมต่าง ๆ และกลุ่มลูกค้าทั่วไป